hukte

16 tekstów – auto­rem jest huk­te.

Są ludzie i pa­rape­ty, ale żeby się ro­man­ty­kiem urodzić. 

myśl • 3 maja 2010, 00:44

Bo praw­dzi­wych ateistów już niema 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 kwietnia 2010, 19:37

O wie­czności ja­kaś ty długa . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 kwietnia 2010, 17:25

Nies­kończo­ności czy masz swój ko­niec, czy może brak Ci również początku. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 kwietnia 2010, 19:59

Nie ob­chodzi mnie to kim jes­teś tyl­ko to że jes­teś tu zemną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 lutego 2010, 20:08

sa­mot­ne życie, to życie bez smut­ku ale czy war­to żyć też bez szczęścia 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 stycznia 2010, 22:00

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 20 stycznia 2010, 18:09

gwiaz­dy to one mówią mi jak małe i niez­naczące jest mo­je is­tnienie, ale ty spra­wiasz że się mylę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 19 stycznia 2010, 21:06

Boję się Ciebie po­kochać, nie dla­tego że możesz mnie nie chcieć ,ale dla­tego że bo­je się co będzie gdy Cię zawiodę. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 stycznia 2010, 01:24

Roz­budzam w so­bie niena­wiść do niej, by nie cier­pieć z po­wodu nie­szczęśli­wej miłości. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 stycznia 2010, 22:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność